Na trhu od roku 1996

Vrty pro studny a tepelná čerpadla

Provádíme vrtané studny o průměru výstroje 110 - 125 s průměry vrtu 160, 175, 190 mm a vrty pro tepelná čerpadla, včetně vystrojení kolektory.

Proč musí být na studnu povolení?

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou studny vrtané i kopané vodními díly. Proto jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i stavbou, na kterou je potřeba mít patřičné povolení a jejich realizaci mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí.

Kdo studny povoluje a na základě čeho?

Povolení na studny vydává Odbor životního prostředí na základě Žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení. V současné době umožňují právní předpisy zbudovat studnu buď jako předem povolenou stavbu – vodní dílo, anebo jako geologické průzkumné dílo (vrt), které se teprve následným úředním rozhodnutím stane studnou.

a) Studna jako vodní dílo (dle stavebního, resp. vodního zákona)

Tento postup využije každý, kdo na novou studnu nespěchá, případně i ten, kdo předpokládá v řízení ze strany účastníků možné komplikace. Studnu je možné realizovat až po získání stavebního a vodoprávního povolení. Zajištění povolení trvá zpravidla několik měsíců a jsou potřeba níže uvedené doklady a dokumentace:

 • Snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody s dodržením odstupových vzdáleností od možných zdrojů znečištění.
 • Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí. Schématické zakreslení do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 – 50 000.
 • Projekt geologických vrtných prací nad 30m hloubky vypracovaný osobou s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tzv. hydrogeologický posudek sestávající se ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení jejich hladiny.
 • Projektová dokumentace stavby vypracovaná osobou s autorizací k projektování vodohospodářských staveb a s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu.
 • Vyjádření krajského úřadu k projektu geologických prací.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení. Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy.
 • Souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro studny nacházející se v chráněné krajinné oblasti.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Souhlasné závazné koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., které vydává odbor životního prostředí příslušného městského úřadu.
 • Závěrečná hydrogeologická zpráva zpracovaná osobou s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii a hydrogeologii.

b) Studna jako průzkumné dílo (dle geologického zákona)

K realizaci průzkumného vrtu je možno přistoupit po splnění nezbytných administrativních úkonů a stavební povolení vyřídit až po jeho odvrtání. K zahájení průzkumného vrtu je však od 1.ledna 2019 nutno získat i souhlas vodoprávního úřadu. Tento postup značně urychluje realizaci samotného vrtu, kdy samotné vrtání lze na základě níže uvedených dokladů a dokumentace provést během několika měsíců. Tímto způsobem nevrtáme z důvodu všemožných komplikací, vrtáme jen s vyřízeným stavebním povolením.

Povolení na studnu vyřídíme na emailu zabrezskaprojekcni@gmail.com

Vyřídit povolení na studnu není snadná záležitost, je to daleko náročnější než zajistit stavební povolení na rodinný dům, dá se říci, že pro laika nadlidský výkon. Proto se na nás neváhejte obrátit, této nepříjemné povinnosti Vás rádi ušetříme. Žádost o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení umíme podat již do tří pracovních dnů od vyhotovení dokumentace.

Potřebujeme od Vás pouze následující v originále:

 • Ověřené plné moci k zastupování od všech vlastníků dotčeného pozemku

Fotogalerie

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů